Antimobbeplan for Sankt Helene Skole.
Hvad er mobning ?
Definition af mobning :
en gentagende, systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en person i en social sammenhæng, hvor denne person er tvunget til at opholde sig.
Konflikt :
foregår mellem to parter, der er nogenlunde lige stærke fysisk som psykisk.
Drilleri :
er ofte spontan og tilfældig. Det er at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt.
Det er vigtigt at være opmærksom på at det altid er en subjektiv vurdering, derfor skal de voksne
tage der alvorligt når et barn gør opmærksom på at det bliver drillet.
Målsætning :
På SHS lægges der stor vægt på at skabe et udbytterigt og trygt indlæringsmiljø, hvor trivsel og det sociale liv har høj prioritet. SHS accepterer ikke mobning, og der arbejdes aktivt på at skabe et klima, der forebygger mobning.
Mål :
Skolens elever kender forskel på drilleri, konflikt og mobning.
Alle personalegrupper arbejder aktivt  på at opfylde målsætningen.
Skolen vil til stadighed arbejde på at igangsætte trivselsfremmende aktiviteter og afdække omfanget af mistrivsel og evt. mobning.

Forebyggende tiltag :
Min. 1 ugentlig trivselstime. Evt. kan en AKT lærer deltage.
Mulighed for at benytte klassetrivsel.dk
4 årlige emner bearbejdes i trivselstimerne
Trivselsundersøgelse hvert 2. år for at klarlægge elevernes trivsel og afdække evt. mobning.
1 årlig elevsamtale. ( Fra 1.-5. klasse i samarbejde med FO )
Tæt samarbejde mellem skole og FO.
Legepatrulje i frikvartererne.
Ved mindst et af de årlige forældremøder diskuteres klassens trivsel.
Skolen opfordrer forældrene til at lave lege eller spisegrupper for børnene. 
Skolen opfordrer til at man inviterer hele pigegruppen/drengegruppen eller hele klassen til fødselsdag.
 
 
 

Idekatalog til trivselsfremmende aktiviteter :
           ( Er du med mod mobning ? - 42 veje til bedre trivsel )
Den varme stol  ( 0. - 6. klasse )
Ugens stjerne ( 0.- 4. klasse )
Taktil rygmassage
Trin for trin ( 0.-3. klasse )
Trivselsdag
Anerkendelsesrunden ( 7.-9. klasse )
Frikvartersvenner

Behandlende tiltag :
 (I tilfælde af mobning )
Klasselæreren kontakter ledelsen som eventuelt involverer AKT læreren. Parterne gennemgår handlemuligheder og strategi aftales.
De involverede forældre kontaktes mundtligt af klasselæreren, der orienterer om problemet og den vedtagne strategi. Parterne orienteres løbende.
AKT holder en grundig samtale med det barn, som er blevet mobbet, samt barnet der har mobbet.
Samtale med de børn som har mobbet. Her tilkendegives med tydelighed at mobning er en uacceptabel adfærd.
AKT deltager i klassens tid
Forældremøde med deltagelse af AKT
Ophører mobningen ikke aftales ny strategi sammen med ledelsen.
Har dette ingen effekt træffer ledelsen en konsekvens.